Фундаментален анализ

Коефициент на свободен паричен поток към оперативен паричен поток

Free cash flow/operating cash flow или коефициент на свободен паричен поток към оперативен паричен поток измерва отношението между наличният

Коефициент на оперативен паричен поток към продажби

Този коефициент сравнява в процентно изражение, потока от оперативна дейност спрямо нетните продажби(брутна печалба) – това дава на инвеститорите

Оборот на дълготрайните активи

Този коефициент измерва продуктивността на дълготрайните активи на компанията спрямо продажбите. За много компании основните инвестиции са

Коефициент дълг към капитал

Debt to equity ratio или коефициент дълг към капитала е още един коефициент, който измерва затлъстялостта на компанията, като сравня общият дълг

Коефициента на дълга

Debt ratio или коефициента на дълга, сравнява общият дълг към общите активи, така се добива представа за обема на задлъжняване на компанията.

Възвращаемост на заетият капитала

Return on capital employed или възвращаемост на заетият капитала, допълва възвращаемостта на капитала като добавя към уравнението заетите

Възвращаемост на капитала

Този коефициент пресмята рентабилността на компания като сравнява нетната печалба към акционерният капитал/счетоводният капитал. Възвращаемост на

Възвращаемост на активите

Този коефициент показва колко рентабилна е една компания измерено чрез нейните активи. Възвращаемостта на активите (ROA) показва как мениджмънта

Анализ на рентабилността

В отчета на приходите и разходите има четири нива на печалба или норма на печалба – брутна печалба, оперативна печалба, печалба преди данъците и

Какво представлява cash ratio?

Cash ratio или коефициента на парите е следващата стъпка от бързият коефициент – най-ликвидните активи влизат за измерване на ликвидността на

Какво представлява quick ratio?

Quick ratio или бързото отношение е индикатор за ликвидността, като допълнително изчиства текущото отношение. Отношението измерва само

Какво представлява current ratio?

Current ratio или текущият коефициент е известно финансово отношение, което се ползва за да се изчисли ликвидността на компанията като се

Фундаментален анализ – Въведение в оценяване

Докато концепцията за анализиране чрез дисконтиран паричен поток е сравнително лесна, то приложението в сферата на инвестирането е различна.
Страница 1 от 212